Vi har spisskompetanse innen eiendom, selskapsrett, økonomiske straffesaker og prosedyre.

Eiendom

Vi bistår innen alle rettsområder som gjelder bygg og eiendom, herunder har vi god kjennskap til både den formelle og den praktiske siden knyttet til offentligrettslige forhold. Eiendomsrelaterte problemstillinger er et av firmaets kjerneområder.

Birk er til enhver tid involvert i en rekke større og mindre prosesser knyttet til bygg og eiendom.

Birk er til enhver tid involvert i en rekke større og mindre prosesser knyttet til bygg og eiendom.
+
-

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett har en viktig rolle i forbindelse med utvikling av eiendom. Firmaets bistand omfatter alt fra utarbeidelse av reguleringsplaner og utbygningsavtaler, til mindre byggesaker.

+
-

Næringseiendom

Eiere og forvaltere av næringseiendom blir i økende grad stilt overfor juridiske problemstillinger i forbindelse med drift av næringseiendom. Vi hjelper eiere med utleie, ombygning, kontraktsarbeid, offentligrettslige pålegg, kjøp og salg av næringseiendom mv.

+
-

Kjøp og salg av eiendom/bolig

Ved kjøp og salg av bolig og annen eiendom er det viktig å begrense risikoen for at det oppstår tvister i etterkant av salget. Birk bistår med due diligence av eiendom, utforming av avtaler, avlysning av heftelser, erstatningskrav mv.

+
-

Eiendomsutvikling

Vi bistår eiendomsbesittere og byggherrer med forvaltning og utvikling av eiendomsmasse. Birk har inngående kunnskap om eiendomsstrukturering, herunder deling, seksjonering og bruk av jordskiftevirkemidler.

+
-

Bygg- og entreprise

Entreprise betyr avtale om utførelse av et større arbeid, særlig bygge eller anleggsarbeid. Vi bistår byggherrer, entreprenører og andre parter med valg og utforming av avtale, samt løpende rådgivning i forbindelse med gjennomføringen av entreprisen.

+
-

Skjønn og ekspropriasjon

Dersom en eiendom blir utsatt for fredning eller ekspropriasjon har eier og rettighetshavere krav på erstatning. Birk hjelper med forhandlinger og utforming av kontrakter, samt erstatningskrav knyttet til inngrepet.

+
-

Ansvarlig søker

Ved gjennomføringen av tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3 må tiltakshaver engasjere et kvalifisert foretak som kan påta seg ansvaret som ansvarlig søker. Birk har lang og bred erfaring med byggesaker, og rollen som ansvarlig søker. Vi påtar oss oppdrag til og med tiltaksklasse 3.

+
-

Tomtefeste og odelsrett

Birk hjelper både festere og bortfestere med festeavtaler, regulering av festeavgift, innløsning av festetomt, erstatningskrav mv. Vi har også lang erfaring med odelsrettslige problemstillinger.

Selskapsrett

Selskapsrett er et komplekst fagfelt og omfatter alt fra regler om selskapets rettsstilling, formue, gjeld og organisasjonsform, til regler om selskapsmedlemmenes juridiske posisjon, eierskifte, samt endring og opphør av selskapsforhold.

Vi har lang og bred erfaring med selskapsrettslige problemstillinger.

Birk er til enhver tid involvert i en rekke større og mindre prosesser knyttet til bygg og eiendom.
+
-

Valg av organisasjonsform

Hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig må avgjøres etter en konkret vurdering, alle har sine fordeler og ulemper.  Ved næringsvirksomhet vil valget ofte stå mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller samvirkeforetak.

+
-

Opprettelse av selskap

Etter at man har valgt organisasjonsform gjenstår det praktiske arbeidet. Birk bistår med utarbeidelse av stiftelsespapirer, vedtekter, opprettelse av aksjeklasser, selskapsregistering mv.

+
-

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler er et nyttig redskap for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. I stor utstrekning er det anledning til, og i mange tilfeller formålstjenlig å inngå slike avtaler.

+
-

Generasjonsskifte

Av flere årsaker kan det være hensiktsmessig at arv eller forskudd på arv gis i form av aksjer. Vi bistår med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter og andre formuesoverføringer, herunder opprettelse av testament, fremtidsfullmakter mv.

+
-

Omorganisering og restrukturering

Det kan være ulike grunner til at det oppstår behov for å omorganisere selskapet eller selskapsstrukturen. Vi bistår med rådgivning og praktisk arbeid knyttet til de selskapsrettslige problemstillinger som kan oppstå.

+
-

Arbeidsrett

Arbeidsrett er et komplekst fagfelt, hvor uriktige beslutninger kan få store konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstaker. Birk hjelper arbeidsgivere og arbeidstakere på alle områder innen individuell og kollektiv arbeidsrett.

+
-

Styreansvar

Selv om et selskap i utgangspunktet er ansvarlig for sine forpliktelser kan det enkelte medlem og daglig leder i visse tilfeller bli holdt personlig ansvarlig for overfor kreditor. Birk hjelper styremedlemmer og daglige ledere med rådgivning og praktisk styrearbeid.

+
-

Kjøp og salg av virksomheter

Vi bistår i alle faser av salgsprosessen, herunder ved gjennomgang av selskapsstruktur, planlegging av transaksjonsform, bistand ved fisjon og fusjon, due dilligence og kontraktsarbeid.

Økonomiske straffesaker

Effektiv bistand i økonomiske straffesaker krever høy kompetanse i både sivile, strafferettslige og prosessuelle spørsmål. I tillegg krever det kunnskap om næringslivet og  selskapsrett.

Vi har spesialkompetanse innen strafferett og økonomiske straffesaker, samt sivilrettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med straffeforfølgningen.

Birk er til enhver tid involvert i en rekke større og mindre prosesser knyttet til bygg og eiendom.
+
-

Mistenkt, siktet eller tiltalt

Birk bistår både selskaper og privatpersoner som er utsatt for straffeforfølgning grunnet økonomiske forhold eller forhold knyttet til drift av virksomhet.

+
-

Fornærmet

Gjennom loven er fornærmede sikret flere rettigheter i forbindelse med en straffeforfølgning. Birk bistår fornærmede i alle ledd av etterforskningen og under domstolsbehandlingen.

+
-

Kontroll og tilsyn

Kontroll og tilsynssaker utført av offentlige myndigheter reguleres normalt av forvaltningsloven og ulik særlovgivning. Birk representerer både selskaper og privatpersoner i forbindelse med offentlige tilsyn og eventuelle etterfølgende reaksjoner fra tilsynsmyndighetene.

+
-

Erstatningskrav

Loven åpner for at fornærmede, det offentlige eller tredjepersoner kan fremsette sivile erstatningskrav i forbindelse med en straffesak. Dersom straffeforfølgningen blir innstilt, vil også den som har vært siktet kunne ha krav på erstatning fra det offentlige. Vi har kompetanse til å bistå med ulike erstatningskrav som kan oppstå i forbindelse med straffeforfølgningen.

Tvisteløsning og prosedyre

Det hjelper ikke å ha en god sak dersom man ikke klarer å formidle saken på en tydelig og pedagogisk måte. Vi har omfattende erfaring med tvister og prosedyre for de alminnelige domstolene, nemnder, særdomstoler mv.

Tvisteløsning og prosedyre er et viktig og prioritert fagområde hos Birk Advokatfirma.

Birk er til enhver tid involvert i en rekke større og mindre prosesser knyttet til bygg og eiendom.
+
-

De alminnelige domstolene

De alminnelige domstolene omfatter tingrett, lagmannsrett og Norges Høyesterett. I noen tilfeller følger det av loven at en sak må behandles i andre organ, f. eks.  forliksrådene, før saken kan tas inn for de alminnelige domstolene.

+
-

Voldgift

Voldgift er en form for privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett. En voldgiftsbehandling foregår stort sett på samme måte som en rettssak. Den viktigste forskjellen er at dommeren/e er oppnevnt av partene.

+
-

Særdomstoler

Jordskifteretten og arbeidsretten er de mest kjente særdomstolene. Disse domstolene kjennetegnes ved at de har begrenset jurisdiksjon og kun avgjør bestemte sakstyper.

+
-

Domstollignende nemnder

Domstollignende nemnder løser rettslige konflikter gjennom bindende avgjørelser. Dersom man er uenig i resultatet kan man normalt bringe saken inn for de alminnelige domstolene.

Spørsmål?

Kontakt oss i dag, og send oss en uforpliktende forespørsel