Informasjon for klienter

Rettshjelpsforsikring

Normalt er det knyttet en rettshjelpsdekning til bolig-, hytte- og innboforsikringer, landbruksforsikringer, bil- og båtforsikringer, samt reiseforsikringer. Dersom rettshjelpsdekningen kommer til anvendelse, vil forsikringsselskapet dekke advokatutgifter opp til kr 80 000 til kr 100 000 avhengig av vilkår, og etter fradrag for egenandel på kr 2 000 til kr 4 000, samt 20 % av overskytende.

Vi er behjelpelig med å avklare om rettshjelpsdekningen kan benyttes i saken.

Styreansvarsforsikring og andre særforsikringer

Det finnes i dag en rekke arbeidslivsrelaterte særforsikringer som dekker utgifter til advokat. Disse forsikringene dekker normalt advokatutgifter som oppstår i forbindelse med arbeidsrelaterte tvister, men i noen tilfeller omfatter forsikringene også tvister som oppstår privat og i forbindelse med straffeforfølgning.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Fri rettshjelp og fri sakførsel

Etter rettshjelpsloven kan det i enkelte sakstyper innvilges fritt rettsråd og/eller fri sakførsel. Forutsetningen er at man er under lovens inntekts- og formuesgrense. Dersom man oppfyller lovens vilkår, vil staten dekke advokatutgiftene etter faste satser med unntak for eventuell egenandel.

Birk påtar seg normalt ikke oppdrag hvor salær skal honoreres etter rettshjelploven.

Offentligrettslige inngrep og skjønnsprosesser

I forbindelse med f. eks. ekspropriasjons- og skjønnsprosesser, vil den berørte parten normalt ha krav på å få dekket kostnader til nødvendig juridisk bistand ved eiendomsinngrep fra stat eller kommune. Dette uavhengig av om kravet er fremsatt av en privat eller offentlig part.

Vi har lang og bred erfaring med denne type prosesser.

Forvaltningssaker

Dersom et offentlig vedtak blir endret til gust for en part, har parten som utgangspunkt krav på å få erstattet advokatutgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Kravet må settes fram senest 3 uker etter at melding om det nye vedtak er kommet fram til parten.